301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Haber Detayı
22 Aralık 2018 - Cumartesi 09:03 Bu haber 613 kez okundu
 
İHALE İLANI
İHALE İLANI ÇEKEREK VE AYDINCIK ŞEFLİKLERİ 15000 LİTRE EURO DİZEL MOTORİN VE 50 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN ALIMI
Resmi İlan Haberi


ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-YOZGAT DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

İlan Süresi

:

7

     

Yasal Kapsam

:

13 b/1

İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet

:

1. adım ... - 135.238,00

Ortak Alım

:

Hayır

Sınır Değer

Yaklaşık maliyet eşik değerin dört katına eşit veya bu değerin altında


Çekerek ve Aydıncık şeflikleri 15000 litre Euro dizel motorin ve 50 litre Kurşunsuz benzin 95 oktan alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/675479

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Develik Mah. Çamlık Caddesi No:68 66100 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası

:

3542129218 - 3542124994

c) Elektronik Posta Adresi

:

yozgatisl@ogm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Çekerek ve Aydıncık Şefliklerinde kullanılmak üzere euro dizel Motorin ve (1.5000 litre) ve 95 oktan Benzin(50 litre) alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Çekerek ve Aydıncık Şeflikleri

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme imzalandıktan sonra 18.01.2019 tarihinden başlanarak İdareye ait araçların talepleri halinde günün her saati akaryakıt istasyonundan ihtiyaca binaen peyder pey 31.12.2019 tarihine kadardır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

ÇEKEREK Orman işletme Şefliği İdari binası ihale odası

b) Tarihi ve saati

:

04.01.2019 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

) Her Kısım için teklif veren Akaryakıt İstasyonu Teklif verdiği kısım için bağlı bulunduğu Belediyenin şehir merkezi mücavir alanı içerisinde ve teklif verdiği kısım içinde yer alan Orman İşletme Kuruluşuna (Müdürlük/Şeflik) 5 km mesafede olanlar, akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşları ile bunların bayileri teklif verebileceklerdir.

1) İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu " ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,

2) İstekli bir "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi "ise teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitirme tarihine kadar geçerliliği olan "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini.

3) İstekliye, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitimi tarihine kadar geçerliliği olan istasyonun bayilik lisans belgesi.

4) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesini,

5) İstekliler teklif zarflarında; Teklif verdiği kısım için (teklif verdiği orman işletme kurumunun) bulunduğu ilçe merkezinde bayisi olduğu kuruluşun Taşıt Tanıma sistemi bulunan akaryakıt istasyonunun mevcut olduğunu belgeleyecektir
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) istekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
 

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

Teslim edilecek petrol ürünleri TS 3082’de belirtilen özelliklere haiz olacaktır. Özellikle mazot EURO DİZEL Olacak

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı yozgat Orman işletme müdürlüğü ve çekerek işletme şefliği Döner sermaye hesabı TR 57000100025742322751-5002 nolu hesaba para yatırmak sureti ile işletme müdürlüğünden temin edilebilir adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇEKEREK Orman işletme Şefliği İdari binası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

1) Akaryakıt ihalesi üzerinde kalan yüklenici, taşıt tanıtım sistemine sahip olacak ve idarenin araçlarına taşıt tanıtım sistemine ait cihaz ve eklentilerini ücret talep etmeden takacaktır. 2) Pompa istasyonundan talep karşılığı akaryakıt alan idareye ait araçların, servis görevlilerince her türlü dış yıkama hizmetleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Yapılacak bu iş için idareden ücret talep edilmeyecektir. 3) Yüklenici, kendi istasyonlarında veya bağlı olduğu akaryakıt dağıtım şirketinin bayilerine ait istasyonlarında yapılacak olan her tür promosyon ve kampanya gibi diğer müşterilerine hak ve menfaat sağlayan faaliyetlerinden idarenin tam olarak faydalanmasını sağlayacaktır. 4) Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde yangın çıktığı takdirde veya yoğun üretim , silvikültür işleri gibi yakıt tüketiminin arttığı durumlarda İşletmenin isteği doğrultusunda yüklenici yangın mahallinde veya istenilen yerde üzerine sayaç monte edilmiş pompa tertibatı olan hareketli ve dolu tanker bulunduracaktır. 5)Malın tesliminde asıl olan taşıt tanıma sistemi kapsamında akaryakıt verilmesi olmakla birlikte Yüklenici, teknik şartnamede bahsedilen istisnai durumlarda akaryakıt fişi karşılığında akaryakıt vermek durumunda kaldığında; idare araçlarına idarece iki suret olarak düzenlenen fiş karşılığı akaryakıt istasyonundan haftanın tüm günlerinde ve günün her saatinde (7 gün 24 saat) akaryakıt verecektir. 6)Düzenlenen fişlerin bir sureti yüklenicide bir sureti idarede kalacaktır. Yüklenici kendisinde kalan fişlerin toplamına istinaden aylık olarak fatura düzenleyecek ve düzenlenen faturayı idareye verecektir. İdare fatura ve eki bilgileri kontrol edecektir. Mutabık kalınması halinde, yükleniciden aylık fatura düzenlenmesini talep edecektir. Akaryakıt tesliminin yürütülmesi ile yüklenicinin bu işle ilgili olarak çalıştıracağı personel bakımından, Ceza ve Hukuk yasaları ile İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve ilgili bütün mevzuatın uygulanmasından doğabilecek her türlü sorumluluk yükleniciye aittir. Yüklenici ile çalıştırdığı personelin idareye vereceği her türlü zarar yüklenici tarafından karşılanacaktır. Tüm masrafların yükleniciye ait olmak üzere idarenin muayene kabul komisyonu heyet halinde dilediği tarihte söz konusu akaryakıt ürünleri ile ilgili örnek alıp tahlil yaptırma yetkisine sahiptir. İhale bedelinin %0.948'i tutarında damga vergisi ve %0.569 karar pulu bedeli tahsil edildiğinde sözleşme imzalanacaktır. Damga vergisi ile karar pulu oranlarında meydana gelebilecek yasal değişiklikler sözleşme imzalanması esnasında geçerli olacaktır. Sözleşme bedelinin iş artışına ilişkin hükümleri doğrultusunda % 20 iş artışına kadar alım yapılabilir. Bu miktar tamamlanması halinde sözleşme sona erecektir.

Kaynak: Editör: İbrahim
 
Etiketler: İHALE, İLANI,
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Alıntı Yazarlar
Yozgat
Hafif Sağanak Yağışlı
Güncelleme: 28.03.2020
Bugün
- 12°
Pazar
-
Pazartesi
-
Yozgat

Güncelleme: 27.03.2020
İmsak
Array
Sabah
Array
Öğle
Array
İkindi
Array
Akşam
Array
Yatsı
Array
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Trabzonspor
53
0
3
8
15
26
2
Başakşehir FK
53
0
3
8
15
26
3
Galatasaray
50
0
4
8
14
26
4
Sivasspor
49
0
5
7
14
26
5
Beşiktaş
44
0
8
5
13
26
6
Alanyaspor
43
0
7
7
12
26
7
Fenerbahçe
40
0
8
7
11
26
8
Göztepe
37
0
9
7
10
26
9
Gaziantep FK
32
0
10
8
8
26
10
Denizlispor
31
0
11
7
8
26
11
Antalyaspor
30
0
10
9
7
26
12
Gençlerbirliği
28
0
12
7
7
26
13
Kasımpaşa
26
0
14
5
7
26
14
Konyaspor
26
0
10
11
5
26
15
Yeni Malatyaspor
25
0
13
7
6
26
16
Çaykur Rizespor
25
0
15
4
7
26
17
MKE Ankaragücü
23
0
13
8
5
26
18
Kayserispor
22
0
14
7
5
26
Arşiv Arama
Modül 1

Bu modül kullanıcı tarafından yönetilir, ister kod girilir ister iframe ile içerik çekilir. Toplamda kullanıcı 5 modül ekleme hakkına sahiptir, bu modül dahil tüm sağdaki modüller manuel olarak sıralanabilir.

Haber Yazılımı